Συντονιστής:

Stichting Vrouw en Welzijn / Ολλανδία

Τύπος οργανισμού: Ίδρυμα
Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Το Ίδρυμα “Vrouw en Welzijn” είναι μια μη κερδοσκοπική ΜΚΟ που εδρεύει στις Κάτω Χώρες και ασχολείται με κοινωνικά ζητήματα εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Ασχολείται με θέματα κοινωνικής σημασίας, όπως πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια υγειονομική περίθαλψη, εθελοντική εργασία, κατάρτιση, διαδικασίες επανένταξης, διαμεσολάβηση και προπόνηση ζωής. Το Stichting Vrouw en Welzijn διαθέτει μια ενδιαφέρουσα σειρά μαθημάτων κατάρτισης για το προσωπικό πολιτικής, τους επαγγελματίες και τους εθελοντές που εργάζονται στον τομέα της φροντίδας και της πρόνοιας.          

Εταίροι:

SYNTHESIS Center for Research and Education / Κύπρος

Τύπος οργανισμού: Ερευνητικό Ινστιτούτο/Κέντρο
Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης ΣΥΝΘΕΣΙΣ είναι ένας πρωτοποριακός οργανισμός που ξεκινά και υλοποιεί έργα κοινωνικού αντίκτυπου, με έμφαση στην κοινωνική ένταξη. Η ΣΥΝΘΕΣΙΣ έχει ιδρύσει και διαχειρίζεται το HUB NICOSIA, ένα εκπαιδευτικό κέντρο και μια κοινότητα οργανισμών με πολιτιστικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς στόχους για την κοινωνική συνοχή και την καινοτομία. Αναπτύσσει προγράμματα κατάρτισης που ενισχύουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες ατόμων με λιγότερες ευκαιρίες, όπως νέοι που δεν εργάζονται ή/και δεν έχουν λάβει κάποια εκπαίδευση ή κατάρτιση, νέοι με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο, νέες γυναίκες, νέοι και νέοι ενήλικες με μαθησιακές ή συναισθηματικές δυσκολίες, άτομα με αναπηρία και άλλα άτομα που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό.

Η ΣΥΝΘΕΣΙΣ διαθέτει αναγνωρισμένη εμπειρία στην έρευνα, την πολιτική και την αξιολόγηση, καθώς έχει παράσχει υπηρεσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε κυβερνητικούς, μη κυβερνητικούς και ιδιωτικούς φορείς.

Welcome Home International / Βέλγιο

Τύπος οργανισμού: Μη κυβερνητική οργάνωση/ένωση
Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Η Welcome Home International είναι μια μικρή ΜΚΟ που ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2018 εμπνευσμένη από την εθελοντική εργασία κατά τη φιλοξενία πολλών προσφύγων στα σπίτια τους. Σύμφωνα με  τη φιλοσοφία της οργάνωσης, η ένταξη είναι αμφίδρομη. Αναζητούνται καινοτόμες μέθοδοι για την υποστήριξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο που φτάνουν στις κοινωνίες μας. Υλοποιούν και σχεδιάζουν πρακτικά έργα για τη δημιουργία φιλόξενων περιβαλλόντων όπου οι νεοεισερχόμενοι και τα μέλη της τοπικής κοινότητας μπορούν να αποκτήσουν τα εργαλεία και τις πληροφορίες που απαιτούνται για να βοηθήσουν την ένταξη να γίνει με φυσικό τρόπο.

Η Welcome Home International είναι ειδικός στη δημιουργία μαθημάτων για πρόσφυγες και μετανάστες, και στην υποστήριξη της απόκτησης των γλωσσών-στόχων που είναι τα γαλλικά, τα ολλανδικά και τα αγγλικά.

SYMPLEXIS /Ελλάδα

Τύπος οργανισμού: Μη κυβερνητική οργάνωση/ένωση
Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Η Σύμπλεξις είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την εξυπηρέτηση των σύγχρονων αναγκών των πληθυσμών που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό και την προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Σύμπλεξις προσπαθεί να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ολοκληρωμένα και βιώσιμα προγράμματα, έτσι ώστε συγκεκριμένοι πληθυσμοί που βρίσκονται στο περιθώριο ή εκτός της αγοράς εργασίας να μπορούν να (ξανα)αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτήν. Τέτοια προγράμματα απαιτούν μια προσέγγιση με γνώμονα τον ωφελούμενο, λαμβάνοντας υπόψη τα πολλά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ανάγκες των διαφόρων ευάλωτων ομάδων-στόχων. Η καταπολέμηση των σχετικών στερεοτύπων, η άμβλυνση των διακρίσεων λόγω φύλου και η καλλιέργεια αισθήματος σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας αποτελούν τους ειδικούς στόχους όλων των σχετικών παρεμβάσεων.

Η Σύμπλεξις είναι προσανατολισμένη στην ποιότητα, εφαρμόζοντας ένα συγκεκριμένο σύνολο προτύπων σε όλες τις δραστηριότητες που υλοποιούνται. Αυτό το σύνολο προτύπων περιλαμβάνει όχι μόνο κανόνες και σημεία αναφοράς που σχετίζονται με το έργο, αλλά και έναν κώδικα δεοντολογίας για τα μέλη της ομάδας έργου και όλους τους επαγγελματίες που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου.

Austrian Association of Inclusive Society (AIS) / Αυστρία

Τύπος οργανισμού: Μη κυβερνητική οργάνωση/ένωση
Υπεύθυνος επικοινωνίας:

Η Αυστριακή Ένωση για την Κοινωνία Χωρίς Αποκλεισμούς (AIS) είναι ένας μη κυβερνητικός ερευνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε στη Βιέννη της Αυστρίας. Στόχος της AIS είναι να βελτιώσει την κατάσταση των ατόμων που αντιμετωπίζουν κοινωνικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά μειονεκτήματα (όπως τα άτομα σε συνθήκες φτώχειας, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες) και αναπηρίες (σωματικές, αισθητηριακές, διανοητικές) σε όλους τους τομείς της κοινωνικής, πολιτιστικής και εκπαιδευτικής ζωής. Η AIS εργάζεται για την προσαρμογή και την ένταξη των ατόμων στο κοινωνικό, εκπαιδευτικό, τεχνολογικό και φυσικό περιβάλλον μέσω της βελτίωσης των επικοινωνιακών και κοινωνικών δεξιοτήτων τους και της ανταλλαγής εμπειριών.