R1: Voorbereidende fase

De Voorbereidingsfase bestaat uit 3 fasen, namelijk:

1) Identificatie van plattelandsgemeenschappen/-plaatsen

2) Opzetten van een deel- en ondersteuningssysteem in de geselecteerde plattelandsgemeenschappen

3) Opstellen van een transnationaal rapport – actiekader.

Doelstellingen van de R1:

– Zowel vrouwen als mannen toegang geven tot kennis en capaciteit opbouwen om gendernormen en -rollen te ontmantelen.

– GBV succesvol voorkomen door empowerment van de doelgroepen.

– Het ontwikkelen van een mentorprogramma voor de implementatie van het UNROOT-trainingsprogramma voor bewustmaking (R2).

– Een holistische benadering van primaire preventie van GBV aannemen.

R2: Het UNROOT-trainingsprogramma voor bewustmaking

Het UNROOT-trainingsprogramma voor bewustmaking biedt een 60 uur durende, zeer gerichte en gespecialiseerde bewustmakingstraining over de primaire preventie van GBV voor vrouwen en mannen met verschillende sociale achtergronden die in niet-stedelijke, landelijke gebieden wonen.

Er is een trainingshandleiding ontwikkeld voor volwassen hulpverleners en trainers die nauw samenwerken met het onderwerp GBV en vrouwen ondersteunen in landelijke en niet-stedelijke plaatsen.

Doelstellingen van de R2:

– Mannen actief te betrekken in het kader van GBV, hun kwetsbaarheden te herkennen en aan te pakken.

– Mannen in staat stellen om agenten van verandering te worden met betrekking tot gendernormen en mannelijkheid.

– Bewustwording creëren van de eigen individuele vooroordelen en houdingen ten aanzien van normaliserend gedrag dat GBV in stand houdt.

– Bewustwording creëren op het snijvlak van gender en sociale normen op macroniveau door in te spelen op de behoeften van leden van de gemeenschap.

– Vrouwen en mannen in staat stellen hun eigen gendervooroordelen aan te pakken op basis van niet-formele onderwijsmethoden, met inbegrip van wederzijds en ervaringsgericht leren.

R3: Advocacy-campagne

De Advocacy-campagne implementeert twee beleidswebinars met belanghebbenden uit de gemeenschap, genderexperts en beleidsmakers in alle partnerlanden. De webinars zullen de ontwikkeling van een geïntegreerd beleidsdocument voeden om beslissingen en praktijken over de primaire preventie van GBV te informeren.

Doelstellingen van R3:

– Het bewustzijn van experts en belangrijke professionals vergroten en hen helpen steun te vinden voor politieke beslissingen die de bestaande kaders voor GBV zullen verbeteren.

– Bewustmaking van de culturele specifieke kenmerken en beperkingen waarmee vrouwen in plattelandsgebieden worden geconfronteerd, met behulp van innovatieve instrumenten zoals intersectionaliteit.

– De projectresultaten presenteren en verspreiden en het debat rond de noodzaak van primaire preventie van GBV in plattelandsgemeenschappen versterken.

– Het belang benadrukken van de integratie van primaire preventie van GBV in beleidsoplossingen.